8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp

30/03/2021 14:36

Căn cứ pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
I, Điều kiện giải thể doanh nghiệp
- Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:
+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP
+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.
II. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm các thủ tục sau:
1.1, Công bố thông tin giải thể:
- Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể gồm các nội dung:
          + Tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp8xbet ggLiên kết đăng nhập
          + Lý do giải thể
          + Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
          + phương án xử lí các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
         + Họ, tên, chữ kí của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thông báo cần có các giấy tờ sau:
          + Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
+ Phương án giải quyết nợ (nếu có)
- Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ
1.2. Thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo Quy định của Luật quản lý thuế.
Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
1.3. Thanh toán nợ
Doanh nghiệp thực hiện thanh toán các khoản nợ. Các khoản nợ được ưu tiên thanh toán như sau:
+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
+ Nợ thuế;
+ Các khoản nợ khác;
1.4. Đăng kí giải thể doanh nghiệp
- Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
- Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:
+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
- Sau 05 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
1.5. Trả con dấu
Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh
=> Một số vấn đề liên quan:
?1. Doanh nghiệp không được làm gì sau khi có quyết định giải thể?
Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lí doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau:
- Cất giấu, tẩu tán tài sản;
- Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
- Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
- Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
- Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
- Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
- Huy động vốn dưới mọi hình thức
?2. Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện như thế nào
* Căn cứ pháp lý
- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
* Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cần phải được thực hiện trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng kí giải thể doanh nghiệp.
- Bước 1: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp về phòng Đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện
Hồ sơ nộp gồm:
+ Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; danh sách lao động và quyền lợi ích hợp pháp của họ;
+ Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
- Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế
- Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lí của chi nhánh, văn phòng đại diện trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí kinh doanh sang tình trạng chấm dứt hoạt động đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2